WP17 / 18/26 серија големи конфигурации на чаши Пирекс