WP17 / 18/26 Серија кратки конфигурации на чаши Пирекс