WP17 / 18/26 Серија стандардни конфигурации на чашата Пирекс